תנאי השימוש באתר המילון הערבי-עברי המקוון     

הסכם זה הוא הסכם בדבר תנאי השימוש במילון הערבי-עברי המקוון מאת מנחם מילסון (להלן בהתאמה: ההסכם, המילון). ההסכם הוא בין בעלי הזכויות במילון (להלן: הבעלים) לבין מי שמשתמש במילון או מבקש להשתמש בו (להלן: המשתמש). בכל מקום שנכתב "משתמש" הכוונה היא גם ל"משתמשת".  

כל כניסה למילון וכל פעולה להפעלתו תיחשב לאישור קריאת הסכם זה על ידי המשתמש והסכמה לתנאיו.  

בכפוף לתשלום מלוא דמי המינוי מעניקים בזאת בעלי הזכויות למשתמש את הזכות לעשות במילון שימוש כלהלן:

      1.            רישיון השימוש שניתן למשתמש על פי ההסכם הוא אישי ואינו ניתן להעברה, והמשתמש מאשר שכל הפרטים האישיים אשר מסר לצורך רישומו כמנוי (לרבות שמו, כתובת הדוא"ל, מספר תעודת הזהות שלו) הם נכונים, שלמים ומדויקים.

      2.            מובהר כי כל הזכויות במילון, לרבות התכנים המפורסמים בו, ובכל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, עיצוב, קוד מקור, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכות לבעלים בלבד, והמשתמש מקבל בהסכם זה זכות שימוש מוגבלת בלבד, כמפורט  בהסכם זה.

      3.            רישיון השימוש הוא אישי, לא בלעדי, ואינו ניתן להעברה בתמורה או ללא תמורה.

      4.            המשתמש מתחייב כי כל שימוש שיעשה על ידו במילון יהיה שימוש אישי סביר, לא למטרות מסחר או רווח. מבלי לגרוע מהאמור מתחייב המשתמש כדלהלן:

                                 א.         לא להעביר את הסיסמה שקיבל לכל גורם שלישי.

                                 ב.         לא לעשות באתר או בחלק ממנו כל שימוש שחורג משימוש עצמי שלא למטרות רווח.

                                  ג.          לא לבצע כל שינוי או עיבוד של תוכני המילון.

                                 ד.         לא להעתיק את המילון או חלקים ממנו לשם הפקת רשימות מילים בכל צורה שהיא.

                                 ה.         לא לבצע חיפושים אוטומטיים במילון לשם הפקת חומרים.

                                  ו.          כי כל שימוש, "הורדה" או הדפסה של תכנים מהאתר תעשה לשימוש אישי בלבד.

                                  ז.          לפצות ו/או לשפות את הבעלים בגין כל נזק שייגרם להם עקב הפרת הסכם זה על ידי המשתמש.

                                 ח.         להיות אחראי לשמירת סודיות סיסמתו. המשתמש יישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה באתר תוך שימוש בסיסמה שלו.

      5.            הבעלים יהיו רשאים לסגור את האתר בפני משתמש אשר הפר את תנאי השימוש הסביר כמפורט לעיל בסעיף 4. הבעלים הם המוסמכים לקבוע מהי הפרת תנאי השימוש הסביר.

      6.            שירותי האתר ניתנים כפי שהם. הבעלים אינם מתחייבים ואף לא יהיו אחראים כלפי משתמשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או המידע באתר ו/או זמינות השירותים ו/או המידע ו/או אבטחת שירותי האתר, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

      7.            הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.

      8.            הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש, לאובדן מידע, או לכל נזק אחר הנובעים מהורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות שירותי האתר.

      9.            השימוש בשירותי האתר ייעשה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים.
הבעלים לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף הנובע בדרך כלשהי מן השימוש בשירותי האתר ו/או מחוסר אפשרות להשתמש בשירותי האתר ו/או בחלק מהם.
בכל מקרה תוגבל אחריות הבעלים לסכום אשר שולם, אם בכלל, על ידי המשתמש אשר נפגע מהשירות.

 10.            זמינות, ניתוק ו/או הפסקת שירותים:  הבעלים אינם מתחייבים לכך שהגישה לאתר ואפשרות השימוש במילון יהיו זמינים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. הבעלים אינם מתחייבים שהשימוש יתאפשר כראוי או באופן מושלם. אם השימוש מושעה או מופרע, או אם מתרחשת תקלה כלשהי אשר מונעת את השימוש, על המשתמש להודיע להנהלת המילון לכתובת arabdictionary@mail.huji.ac.il ועם קבלת הודעה זו הבעלים ישתדלו להביא את המצב לתיקונו (במידה הנקבעת אך ורק על ידי הבעלים, לפי שיקול דעתם). לבעלים לא תהיה אחריות כלפי המשתמש או כל מי מטעמו בגין אי-זמינות האתר או אי יכולת להשתמש במילון. בנוסף, הבעלים שומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לסרב להעניק גישה לאתר לאדם פרטי, למוסד או כל גורם אחר שהפר את תנאי השימוש המוגדרים בהסכם זה, או להפסיק את השימוש במילון באופן אחר.  אין בחסימה או בהפסקת השירותים או הגבלתם בכדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש.

 11.            הבעלים רשאים לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק את השימוש במילון בכל עת, ובין השאר לצורך פעילות תחזוקה ו/או הקמה חיונית או מיידית במערכות המשמשות את המילון.

 12.            המשתמש מאשר כי ידוע לו שהבעלים יהיו רשאים לאסוף נתונים על השימוש במילון, לרבות לצרכי מחקר וניתוח פעילות במילון.

  13.              ויתור והגבלת אחריות; שיפוי: הבעלים אינם מתחייבים ואינה אחראים לכך שכל תוכן, מידע או נתונים שיתקבלו במסגרת השימוש במילון (ביחד: "התוכן") יהיו: א) נקיים מזיהום על ידי וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים או כל דבר אחר שמתבטא כתוקף או בעל תכונות הרסניות; ו- ב) מתאימים לשימוש כלשהו או מטרה כלשהי.  הבעלים אינם נותנים מצגים או הצהרות כלשהם בנוגע לשימוש במילון או לתוכן.

 14.            סמכות השיפוט והחוק המתאים: לבתי המשפט המוסמכים בירושלים תהיה סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל עניין הנוגע להסכם זה. החוק של מדינת ישראל יכריע בכל חילוקי דעות, פרשנות או עניין הקשור להסכם זה ולניצול הרישיון.

  15.              הבעלים יוכלו לשנות את תנאי השימוש בכל מועד. הודעה על כך תישלח למשתמשים.